Робота з дітьми 5-річного віку


6 липня 2010 року Верховна Рада України ухвалила Закон "Про внесення змін до законодавчих актів з питань загальної середньої та дошкільної освіти" (щодо організації навчально-виховного процесу), в якому передбачені зміни до Закону України "Про дошкільну освіту", а саме, запровадження обов'язкової дошкільної освіти дітей 5-річного віку.


З чим це пов'язано? Відомо, що п'ятий рік життя - особливий період дошкільного дитинства. В цей період відбувається бурхливий загальний психічний розвиток дитини, що стимулює кардинальні зміни у її розвитку мислення, уяві, пам'яті, сприйманні. Діти вже мають певний життєвий досвід, уявлення про світ і самого себе, підсумовують здобутки попередніх вікових етапів. Але паспортний вік не завжди визначає фактичний рівень розвитку дитини. За своїми показниками фізичного, психічного, соціального розвитку діти цього віку часто дуже різняться. Враховуючи такі особливості необхідно забезпечити кожній дитині перед вступом до школи такий рівень розвиненості, вихованості і навченості, який гарантуватиме їй достатню і необхідну життєву компетентність.

Рівні стартові можливості необхідно надати всім п'ятирічкам, незалежно від того, відвідують вони дошкільний заклад чи охоплені іншими формами здобуття дошкільної освіти. Причиною особливої уваги до п'ятирічок є те, що школа перейшла на новий зміст, структуру і термін навчання, до першого класу йдуть переважно діти шестирічного выку. Сьогодні як ніколи важливо забезпечити наступність дошкільної і початкової освіти, що передбачає збереження зв'язку між побудовою навчальних предметів для початкової школи і обсягом життєвих знань, який дитина набула ще до школи. Отже, потрібно напередодні школи сформувати готовність до шкільного навчання, що включає інтелектуальний, емоційний, вольовий та інші компоненти розвитку дошкільників.

ОСВІТНІ АСПЕКТИ ВИХОВАННЯ ДІТЕЙ П'ЯТИРІЧНОГО ВІКУ

Статтею 8 Закону України "Про дошкільну освіту" передбачено, що сім'я зобов'язана сприяти здобуттю дитиною освіти у дошкільних та інших навчальних закладах або забезпечувати освіту в сім'ї відповідно до вимог Базового компонента дошкільної освіти. Тому, освітній процес для дітей п'ятирічного віку організовується відповідно до вимог Базового компонента дошкільної освіти, як державного освітнього стандарту.

Обов'язковість дошкільної освіти для дітей п'ятирічного віку не означає заміну дошкільної освіти шкільною, діти не повинні, як першокласники у школі, навчатися читати, писати і т.п. Провідною діяльністю у житті дитини залишається гра, за допомогою якої у них формуються передумови навчальної діяльності (виконання правил, вміння стримувати чи корегувативласні бажання, дослухатися до думки інших, вміння поводитися в колективі тощо).

Одним із основних завдань педагогічних колективів, які працюють з дітьми віком від 1,5 до 6 (7 років), є створення розвивального середовища, що передбачає наявність сприятливого простору для розгортання дітьми активної, творчої поведінки у ігровій, пізнавальній, самостійній художній діяльності, спілкуванні з дорослими й однолітками.

Обов'язковість такої освіти не вимагає, аби вихованці обов'язково перебували у дитячому садку кожного дня та протягом цілого дня. Батьки мають право вибирати різні форми здобуття дітьми освіти. У разі відсутності дошкільної установи відкриваються групи (консультаційні пункти) на базі навчальних закладів або інших приміщень. Для дітей з особливими потребами організовується соціально-педагогічний патронат.

Вручення документів про отримання дітьми дошкільної освіти не передбачається.


Розв'язання проблем сьогодення можливе лише за умови об'єднання зусиль центральних, місцевих органів влади та органів місцевого самоврядування шляхом розроблення та виконання державної цільової програми розвитку дошкільної освіти на період до 2017 року. Адже поліпшення якості освіти є обов'язковою умовою для розвитку осоистості дошкільника.

Питання щодо обов'язковості здобуття дітьми старшого дошкільного віку дошкільної освіти назрівало вже давно, бо всі (передусім батьки) розуміли, що це необхідно. Адже це, насамперед, переваги для дитини.

Подивимося на це з різних позицій: "дитина і колектив" (уміння узгоджувати свої інтереси з іншими, виховання почуття дружби, взаємодопомоги, підтримки); "дитина і соціум" (уміння спілкуватися з іншими людбми, знаходити правильне рішення і вихід з різних життєвих обставин, бажання подальшого навчання в школі); "розвиток дитини" (здійснює педагог, який володіє необхідними знаннями та може забезпечувати повноцінний комплексний розвиток дитини з урахуванням її індивідуального розвитку); "дитина і майбутнє шкільне навчання" (забезпечення рівних стартових умов для всіх дітей, фізична, психічна, моральна, мотиваційна, вольова, інтелектуальна готовність тощо). І, мабуть, тому й відсоток охоплення дітей старшого дошкільного віку дошкільною освітою щорічно зростає. У прийнятті такого рішення є переваги і для батьків, бо вони будуть упевнені, що їхні діти отримають повноцінний розвиток, і для цього буде створено необхідні умови та запропоновано різні форми здобуття дітьми дошкільної освіти. Окрім того, практика інших країн свідчить про позитивний досвід такої роботи.

Педагогічні умови активізації пізнавальної діяльності дітей п'ятирічного віку


Одним із пріоритетних напрямів сучасної дошкільної освіти є формування у дітей дошкільного віку цілісної наукової картини світу, сучасного світогляду, здібностей і навичок самостійного наукового пізнання. В цьому контексті перед науковцями та практиками постає проблема творчого переосмислення сутності, завдань, принципів та форм організації пізнавальної діяльності дітей дошкільного віку, створення таких психолого-педагогічних умов, які б максимально сприяли розвитку їх пізнавальної активності.

Спираючись на результати вивчення науково-теоретичних джерел, уточнимо розуміння пізнавальної діяльності. Під пізнавальною діяльністю науковці розуміють складний, усвідомлений, цілеспрямований процес, у якому суб'єкт пізнання ставить пізнавальні завдання і вирішує їх за допомогою певних засобів. Організація пізнавальної діяльності розглядається як цілеспрямований, двобічний процес, в якому поєднується опосередкований педагогічний вплив вихователя з активністю, самостійністю процесу пізнання дитини. Загально відомо, що пізнавальна діяльність передбачає два різних процеси: учіння (відбувається дитиною) та навчання (здійснює педагог).

Традиційно склалося, що основна увага педагогічної служби приділялась процесу вдосконалення навчання. Процес учіння був предметом уваги відносно вузького кола науковців, хоча результати їхніх досліджень у сучасній дошкільній практиці активно й досі не задіяні.

Організовуючи пізнавальну діяльність п'ятирічних дітей у дошкільному навчальному закладі, вихователь, перш за все, має спиратися на особливості мисленнєвої діяльності дітей старшого дошкільного віку; вміти здійснювати аналіз розвитку мислення кожної дитини; оцінювати рівень сформованості мислення. Відомо, що одним з новоутвореньдитини 5-ти років у пізнавальній сфері є здатність міркувати. Проте, спостереження дають підставистверджувати, що, як і багато років підряд, і сьогодні відзначається надто низький рівень сформованості такої здатності. Про це яскраво свідчать дитячі описи сюжетних картинок, які за змістом та мовленнєвою формою мало чим відрізняються від подібних описів дітей молодшого віку.

У дітей старшого дошкільного віку відсутній досвід обстеження зображеної ситуації, вдивляння і водночас розміркування над баченим. У цього феномена багато причин, головна з них - неконструктивна поведінка педагога, що виявляється у наступному:
- не заохочує джітей до пошуку варіантів у розв'язанні проблемних питань;
- вимагає швидких і правильних відповідей;
- відразу ж схвалює правильну відповідь, або категорично заперечує хибну.
Отже, відсутні ситуації розвивального поля для тренування здатності до розмірковування та умовисновків. Однією з проблем традиційної освітньої системи у ДНЗ є нехтування особистісним досвідом дитини. Процес засвоєння знань переважно організуються в такий спосіб, щоб у дитини не виникло ніяких невпевнених, неправильних суджень, помилкових стверджень, хибних думок. У дітей виявляється установка на сприйняття чітких, несуперечних фактів, а натомість загальмована здатність активізувати свій власний різноманітний чуттєвий досвід для осмислення нової ситуації (через співставлення, аналіз, узагальнення та розмірковування над фактами та ситуаціями).

Важливим якісним новоутворенням старшого дошкільника є виникнення нової форми спілкування з дорослими - спілкування на пізнавальні теми. Воно зароджується і збагачується у процесі спільної з дорослим пізнавальної діяльності, в якій дорослий емоційно-виразно виявляє зацікавленість процесом пізнання і водночас передає конкретні способи вирішення пізнавальних завдань.

Обов'язковою умовою ефективності пізнавальної діяльності є врахування індивідуальних особливостей, пов'язаних з нерівномірність психічного розвитку дітей, відмінності у інтелектуальних здібностях та механізмах. Неодмінною умовою підтримки пізнавального інтересу п'ятирічок у дитячому садку є створення розвивального середовища.Система предметного середовища повинна:
-враховувати вікові інтереси розвитку дитячої діяльності;
- відповідати можливостям дитини, до того ж на межі переходу до наступного етапу її розвитку - тобто необхідно створювати через предметне середовище "зони найближчого розвитку";
- відповідати структурі пізнавальної сфери дитини, тобто має містити як вже відомі компоненти, так і проблемні, такі, що вимавгають досліджень.

Отже, важливо усвідомити, що в пізнавальній діяльності результат однаково залежить і від дитини, і від педагога. Основним орієнтиром для вихователя в організації пізнавальної діяльності мають слугувати лише закономірності психологічного розвитку дитини.

/Files/images/001038.jpgПрограма розвитку дітей старшого дошкільного віку "Впевнений старт"

Відповідно до Закону України "Про дошкільну освіту" вимоги до рівня розвиненості, вихованості, навченості дітей дошкільного віку визначаються Базовим компонентом дошкільної освіти (державним освітнім стандартом) і реалізується через програми розвитку, рекомендовані та схвалені Міністерством освіти і науки України в установленому порядку. У зв'язку з прийняттям Закону України від 06.07.2010" 2442-VI "Про внесення змін до законодавчих актів з питань загальної середньої та дошкільної освіти щодо організації навчально-виховного процесу" постала проблема надання обов'язковості дошкільної освіти всім дітям, які досягли 5-річного віку. Для її розв'язання передбачається запровадження різних форм охоплення дітей дошкільною освітою, зокрема, через організацію груп короткотривалого перебування, сезонних, а також груп підготовки до школи при загальноосвітніх і позашкільних закладах, соціально-педагогічного патронату. Враховуючи різну періодичністьЮ тривалість охоплення дітей організованими освітніми впливами в умовах тієї чи іншої форми здобуття дошкільної освіти, необхідно диференціювати обсяг розвивальних, виховних, навчальних завдань освітньої роботи з дітьми 6-го року життя.

Програма розвитку дітей старшого дошкільного віку "Впевнений старт" пропонує орієнтири змістового наповнення освітньої роботи з 5-річними дітьми і націлює педагогів і батьків на особистісний розвиток дітей за основними напрямами та робить окремий акцент на ігровій діяльності - провідному виді діяльності для всього дошкільного дитинства, незамінному засобі розвитку дітей.

Основний програмовий зміст упорядковано за розділами:
"Фізичний розвиток"
"Пізнавальний розвиток"
"Мовленнєвий розвиток"
"Художньо-естетчний розвиток"
"Ігрова діяльність".

У кожному розділі окреслюються ключові освітні завдання, подаються поради батькам стосовно організації спільного буття дорослих з дітьми та визначаються показники розвитку дітей.

Розділ "Фізичний розвиток" орієнтує на об'єднання зусиль педагогів і сім'ї для охорони життя, збереження і зміцнення дитячого здоров'я, підвищення опірності організму негативним факторам зовнішнього середовища, формування у 5-річних дітей системи уявлень про власний організм, здоровий спосіб життя, засоби ефективного впливу на стан здоров'я і фізичного розвитку, необхідного набору життєво важливих рухових умінь і навичок, фізичних якостей малят, а також для оптимізації рухової активності дошкільників у процесі організації їхньої життєдіяльності, розв'язання комплексу виховних завдань.

У розділі "Пізнавальний розвиток" подано обсяг завдань, необхідних для розвитку пізнавальних інтересів, здібностей, психічних процесів та операцій мислення, розширення досвіду пізнання світу і себе у ньому, стимуляції самостійної пізнавальної активності як запоруки успішного подальшого навчання. Програмові завдання охоплюють загально-пізнавальний та логіко-математичний аспекти. Вони згруповані за напрямками: "У світі природи", "У світі предметів", "У світі людей", "У світі чисел і цифр", " У світі форм і величин", "У світі простору і часу".

Розділ "Мовленнєвий розвиток" грунтується на комплексному вирішенні завдань формування звукової культури, лексичного запасу, граматичного ладу мовлення дітей 6-го року життя, комунікативних умінь через розвиток у них зв'язного мовлення (діалогічного і монологічного). В ньому окреслено й орієнтовний обсяг завдань з пропедевтики навчання елементів писемного мовлення на 6-му році життя у підрозділах "Навчання елементів грамоти", "Підготовки до письма".

У розділі "Художньо-естетичний розвиток" розкрито основні напрями розвивального впливу дорослих, визначальні для розвитку природних задатків і здібностей дітей до різних видів художньої діяльності (образотворчої, музичної, театралізованої), естетичного ставлення до дійсності, формування художніх умінь та навичок, сприяння самовираженню у художній творчості. Зміст розділу згруповано у такі підрозділи: "Образотворча діяльність", "Музична діяльність", "Театралізована діяльність". У кожному з них подано освітні завдання, орієнтовні теми з малювання, ліплення, аплікації, конструювання та переліки мистецьких творів, репертуарів.

Розділ "Ігрова діяльність" робить акцент на грі як найбільш відповідній дошкільному дитинству формі організації життєдіяльності, ефективному методі і засобі реалізації освітніх завдань з усіх напрямів розвитку особистості дитини. Освітні завдання подано з урахуванням специфіки впливу на старших дошкільників різних видів ігор (творчих, з правилами). Пріоритетне місце відведено сюжетно-рольовій грі з огляду на її особливе значення, потенційні можливості для особистісного зростання старшого дошкільника.

У Програмі "Впевнений старт" сім'ю визнано основною соціальною інституцією, відповідальною за якісну підготовку дітей до оволодіння життєвою компетентністю. Оскільки сім'я обирає доступну для себе форму здобуття дітьми дошкільної освіти, вона має право розраховувати на кваліфіковану допомогу держави у реалізації конституційних прав і гарантій щодо рівних умов отримання дітьми якісної, доступної освіти вже у передшкільний період свого життя. З метою такої допомоги родинам кожний розділ даної програми пропонує адресовані їм поради, дотримання яких забезпечить цілісність і неперервність освітнього впливу на дітей, компенсуватиме брак організованих педагогічних зусиль спеціалістів силами членів сім'ї.

Кiлькiсть переглядiв: 2881

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.